Roads to Slettfjell / Veier til Slettfjell

Guide to Slettfjell

1) By car or bicycle (long blue route)

From the camping (A) take road 35 west to the fork (B) where Saasenveien takes off to the east. Pay road toll (C) and follow the forest road. Ignore smaller roads taking off. The small lake (D) to the right is where the river west of the camping starts. At the fork (E) take Slettfjellveien to the right and south. See section 3 for rest of the route.

2) On foot or bicycle (short red route)

From the camping (A) take Hamrekleiva to the fork (F). Take Hamreveien north to the large fork (G). Take the left road round the cabin east until it ends (H). Follow the steap path to Slettfjellveien (I) and turn right and south.

3) Common last route (yellow route)

Just before (J) the road cuts through the rock at the highest point, and right after there is space for two cars on the right hand side (GPS-position N 59.692 E 9.942). From here you must continue on foot, taking the path south. The path goes over two crests, then turns west following the last crest to the cairn of stones (K) at GPS-position N 59.6903 E 9.9376.

The cairn of stones is from 950. It's tradition to write name and date on a stick of wood and put it in the cairn.

If there is no parking at (J) countinue to the next fork (L) and park there. If you are going to Mjøndalen or Drammen later you can follow the road (M) to Hagatjern.

1) Med bil eller sykkel (lang blå rute)

Fra campingen (A) ta riksvei 35 vestover til krysset (B) der Saasenveien tar av østover. Betal bompenger (C) og følg skogsbilveien. Ignorer de små traktorveiene som tar av. Vannet (D) på høyre side er der elva vest for campingen starter. Ved krysset (E) ta Slettfjellveien opp til høyre sydover. Se punkt 3 for resten av ruten.

2) Til fots eller sykkel (kort rød rute)

Fra campingen (A) ta Hamrekleiva til veikrysset (F). Ta Hamreveien nordover til neste store veikryss (G). Ta venstre vei rundt hytta østover til veien slutter (H). Følg bratt traktorvei til Slettfjellveien (I) og til høyre sydover.

3) Felles siste veivalg (gul rute)

Like før (J) kommer man til en fjellskjæring som er veiens høyeste punkt, og rett etter er det mulig å parkere to biler på høyre side (GPS-posisjon N 59.692 E 9.942). Her må man sette fra seg bil eller sykkel, og ta stien sydover. Stien går over to høydedrag og dreier så vestover langs siste høydedrag ut til varden (K) på GPS-posisjon N 59.6903 E 9.9376.

Varden er fra 950. Det er tradisjon å gravere inn navn og dato i en trebit og sette denne i en sprekk i varden.

Er det fullt ved parkeringen (J) er det mer parkering i neste kryss (L). Skal man til Mjøndalen eller Drammen etterpå kan man følge veien (M) videre til Hagatjern.

View from Slettfjell